حوزه های صنعتـــی
حوزه های صنعتـــی
آیین نامه ارزیابی کارگزاران

ارزیابی کارگزار

کارگزاران تبادل توسط شبکه تبادل به صورت دوره‌ای و بر اساس شاخص‌های مشخص ارزیابی و حائز یکی از رتبه‌های زیر خواهند شد. لازم به ذکر است که حمایت شبکه از کارگزاران بر اساس رتبه کارگزار خواهد بود:

 

کارگزار «آزمایشی»: شخص حقیقی یا حقوقی که با برخورداری از شرایط عمومی کارگزاران، قادر به پذیرش در شبکه تبادل فناوری نانو، طی کردن دوره توانمندسازی (شش ماهه) و انجام فعالیت‌های تبادل تحت نظر یکی از کارشناسان کارگروه باشد. این کارگزاران مجاز به پیگیری پروژه‌های تبادل به صورت مستقل نیستند. کارگزاران آزمایشی بایستی طی دوره آزمایشی شش ماهه، تحت‌نظر کارشناس مربوطه فعالیت کنند. ضمناً این کارگزاران از ارزیابی بر اساس شاخص‌ها مرتبط به کارگزاران معاف بوده و در خصوص صلاحیت آنها صرفا بر اساس ارزیابی کارشناس مربوطه و کمیته بررسی صلاحیت کارگزاران تصمیم‌گیری خواهد شد.

 

کارگزار «رتبه ج»: کارگزاران حقیقی یا حقوقی که صلاحیت‌ها و توانمندی‌های (علمی و مهارتی) لازم برای انجام فعالیت‌های اولیه کارگزاری نظیر شناسایی، غربال و ثبت تقاضاهای صنعتی و همچنین شناسایی راه‌حل و بهم‏رسانی برای آنها را داشته باشند. ( امتیاز بین 30 تا 50)

 

کارگزار «رتبه ب»: کارگزاران حقوقی که سابقه عقد چند قرارداد تحقیق و  توسعه تطبیقی/ تکمیلی را داشته باشند. (امتیاز بین 50 تا 80)

 

کارگزار «رتبه الف»: کارگزاران حقوقی که سابقه چند فعالیت کارگزاری موفق (رسیدن به تولید محصول/ بکارگیری فناوری در صنعت متقاضی) در حوزه تبادل فناوری را داشته باشند. (امتیاز بین 80 تا 100)

 

رتبه‌بندی کارگزاران و امتیاز مربوط به هر رتبه

رتبه

امتیاز

آزمایشی

- 

ج

30 تا 50

ب

50 تا 80

الف

بالاتر از 80

 

 

نحوه کسب امتیاز در هر تجربه کارگزاری

مرحله

 

امتیاز کسب شده

 

عقد قرارداد تحقیق و توسعه تکمیلی

2

به نتیجه رسیدن تحقیق و توسعه تکمیلی

5

عقد قرارداد ساخت دستگاه یا راه‌اندازی خط تولید

7

اجرای موفقیت‌آمیز قرارداد ساخت یا راه‌اندازی

10

 

 

شاخص‏ های فرآیند کارگزاری و امتیاز هر شاخص

ردیف

 

فعالیت

 

عملکرد

 

امتیاز هر واحد

 

حداکثر امتیاز کسب شده توسط کارگزار

 

توضیحات/ شرایط

 

1

 

بررسی اولیه فرم‌های تقاضای ثبت‌شده در رویدادها

 

تکمیل کاربرگ تقاضا (پیوست 2)

 

0.1

 

3

 

متوسط  12 فرم در ماه

 

2

 

شناسایی تقاضای پیشنهادی

 

تکمیل فرم متقاضی (پیوست3)

 

0.5

 

5

 

تا سقف حداکثر 3 فرم در ماه

 

3

 

اعتبارسنجی تقاضا

 

تکمیل فرم تکمیلی(پیوست 4)

 

2

 

12

 

حداقل 6 فرم در بازه 3 ماهه برای بررسی ارتقاء الزامی است.

 

4

 

شناسایی فناوری (راه‏حل) و اثبات عملکرد

 

اخذ تأییدیه نانومقیاس برای فناوری/ محصول

 

2

 

12

 

حداقل  1 مورد در شش ماه

 

5

 

تکمیل فرم ارزیابی فناوری دارای تایید نانومقیاس (پیوست5)

 

2

 

12

 

حداقل  1 مورد در  شش ماه