حوزه های صنعتـــی
حوزه های صنعتـــی
فرم‌های سامانه تبادل فناوری نانو

 

 • فرم "معرفی‌نامه پذیرش کارگزاران تبادل فناوری" از اینجا قابل دریافت است.
 • فرم "درخواست پیش‌پرداخت برای پیگیری پروژه تبادل" از اینجا قابل دریافت است.
 • فرم "تکمیلی تقاضای فناوری" از اینجا قابل دریافت است.
 • فرم "گزارش کار دوره‎ای کارگزارن تبادل" از اینجا قابل دریافت است.
 • فرم "تقاضای پیشنهادی" از اینجا قابل دریافت است.
 • فرم "ارزیابی کارگزاران" از اینجا قابل دریافت است.
 • فرم "پیشنهادی شرکت متقاضی" از اینجا قابل دریافت است.
 • فرم "استفاده از بسته کاری شرکت‎های متوسط و بزرگ" از اینجا قابل دریافت است.
 • فرم "درخواست ‌پرداخت تشویقی برای پروژه تبادل" از اینجا قابل دریافت است.
 • فرم "قرارداد تجاری سازی فناوری" از اینجا قابل دریافت است.
 • فرم "کاربرگ بررسی تقاضای فناوری" از اینجا قابل دریافت است.
 • فرم "چک لیست فناور، فناوری یا محصول" از اینجا قابل دریافت است.
 • فرم "صورت‌جلسه کارگزاران شبکه تبادل فناوری نانو" از اینجا قابل دریافت است.
 • فرم "RFP تقاضای دانش‎بنیان " از اینجا قابل دریافت است.