حوزه های صنعتـــی
حوزه های صنعتـــی
آیین‌نامه حمایت از فرآیند تبادل

خلاصه آیین‌نامه حمایت از فرآیندهای تبادل فناوری 

حق الزحمه کارگزاری در مراحل مختلف فرآیند کارگزاری
 
نحوه کسب امتیاز در هر تجربه کارگزاری
نحوه کسب امتیاز در هر تجربه کارگزاری
 
شاخص های فرآیند کارگزاری و امتیاز هر شاخص
شاخص های فرآیند کارگزاری و امتیاز هر شاخص
 
شاخص های فرآیند کارگزاری و امتیاز هر شاخص
 
 
رتبه بندی کارگزاران و امتیاز مربوط به هر رتبه
رتبه بندی کارگزاران و امتیاز مربوط به هر رتبه
 
سقف پروژه های کارگزاران هر رتبه و پوشش ریسک آنها از طریق پیش پرداخت
سقف پروژه های کارگزاران هر رتبه و پوشش ریسک آنها از طریق پیش پرداخت
 
کارگزار «آزمایشی»: شخص حقیقی یا حقوقی که با برخورداری از شرایط عمومی کارگزاران، قادر به پذیرش در شبکه تبادل فناوری نانو، طی کردن دوره توانمندسازی (شش ماهه) و انجام فعالیت های تبادلتحذت نظر یکی از مدیران توسعه کسب و کار کارگروه باشد. این کارگزاران مجاز به پیگیری پروژه های تبادل به صورت مستقل نیستند. کارگزاران آزمایشی بایستی طی دوره آزمایشی شش ماهه، تحت نظر مدیر توسعه کسب و کار مربوطه فعالیت کنند. ضمن این کارگزاران از ارزیابی بر اساس شاخص های مرتبط به کارگزاران معاف بوده و در خصوص صلاحیت آنها صرفا براساس ارزیابی مدیران توسعه کسب و کار مربوطه و کمیته بررسی صلاحیت کارگزاران تصمیم گیری خواهد شد.
همچنین در صورتی که کارگزار آزمایشی در 2 دوره متناوب (جمعاَ به مدت یک سال) موفق به اخذ حداقل رتبه ج (30 امتیاز) نشود، درصورت تصمیم کمیته بررسی صلاحیت کارگزاران، با وی قطع همکاری می شود.
 
کارگزار «رتبه ج»: کارگزاران حقیقی یا حقوقی که صلاحیت ها و توانمندی های (علمی و مهارتی) لازم برای انجام فعالیت های اولیه کارگزاری نظیر شناسایی، غربال و ثبت تقاضاهای صنعتی و همچنین شناسایی راه حل و بهم رسانی بذرای آنها را داشته باشند (امتیاز بین 30 تا 60).
 
کارگزار «رتبه ب»: کارگزاران حقوقی که سابقه عقد چند قرارداد تحقیق و توسعه تطبیقی/ تکمیلی را داشته باشند(امتیاز بین 60 تا 80).
کارگزار «رتبه الف»: کارگزاران حقوقی که سابقه چند فعالیت کارگزاری موفق (رسیدن به تولید محصول/ بکارگیری فناوری در صنعت متقاضی) در حوزه تبادل فناوری را داشته باشند (امتیاز بین 80 تا 100).
 
رتبه بندی کارگزاران