حوزه های صنعتـــی
چالش info
  • کاهش میزان گوگرد در سوخت مورد استفاده در صنعت دریایی و شناورها

    تاریخ شروع :‌ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ تاریخ پایان :‌ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
  • ساخت برچسب ایمنی و محافظ چندمنظوره برای شیشه و پنجره

    تاریخ شروع :‌ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ تاریخ پایان :‌ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵
حوزه های صنعتـــی
بخش آماری
تعداد تقاضاها