حوزه های صنعتـــی
چالش info
  • ساخت برچسب ایمنی و محافظ چندمنظوره برای شیشه و پنجره

    تاریخ شروع :‌ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ تاریخ پایان :‌ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵
  • طراحی و ساخت سامانه‌های پیش‌تصفیه آب و پساب

    تاریخ شروع :‌ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ تاریخ پایان :‌ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰
حوزه های صنعتـــی
بخش آماری
تعداد تقاضاها