حوزه های صنعتـــی
چالش info
  • دانش فنی سنتز ماده Mono butyltin Trichloride مورد استفاده در صنعت شیشه گری

    تاریخ شروع :‌ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ تاریخ پایان :‌ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸
حوزه های صنعتـــی
بخش آماری
تعداد تقاضاها