حوزه های صنعتـــی
چالش info
  • طراحی و ساخت سامانه‌های پیش‌تصفیه آب و پساب

    تاریخ شروع :‌ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ تاریخ پایان :‌ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵
  • طراحی و ساخت افزاره‌های پوشیدنی جهت پایش سیگنال‌های الکتروکاردیوگراف (ECG)

    تاریخ شروع :‌ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ تاریخ پایان :‌ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴
حوزه های صنعتـــی
بخش آماری
تعداد تقاضاها